am-fluss

fiele

ferwachtingsfolle
wurden 
jousto
de frijheid
 
wjerspegeljende eagen
fertelle harren
werklikheid

it duel spilet
har ôf
op it boartersplak
fan it hert


aukje wijma

................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)