lavendel2

   
ferwûndering
wy kuierje lâns it wide wetter
troch it iere maitiids lân
in strakblauwe loft
mei wite skieppewolkjes
behoedet oer ús petear
geandewei belânje
wy yn in wrâld
mei wûnderlike ynsichten
it waaksjende griene gers
nimt ús tinzen yn har
útdijen mei omheech
tusken himel en ierde sille
wurden nea bedjipje
wat wetter loft en wolken
teweechbringe
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)