lavendel2

earmoedzje

in earmoedich minske
bin ik
als ik Jo
net talit in myn libben

aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)