Afdrukken
Hits: 8130
djip wetter
 
wêr fyn ik
yn 'e neare nacht
Jo ljocht
Jo wetterstream
nij libben
 
wêr bliuwt
't fertrouwen
fan myn hert
yn stoarmwaar
mei oerein
 
Jo fundemint
is klear en geef
 
yn 't deistich leauwe
bliuwt  it  speuren
nei Wetterboarnen
 
aukje wijma