lavendel2

   
 
oarsom


wannear wurde grutte loaze wurden brutsen
troch de pine fan it hert
wurde swetsers lam slein
troch brutsen bonken.

slacht de blinens ta yn neonljocht

lam slein kleie we

sil der ea in tiid komme yn it minskelibben
dat der syn wêzen bedjipje kin
him ôfwikkelje lit oant in ljochtglâns
falle kin yn syn wêzen

aukje wijma

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)