lavendel2

   
goed freed

sa fier gong Hy
oant swit op bloed Ăștrint

Hy waard te gek set
krusige

sa fier boppe
minsklik befetten Ășt

trochsetten
foar my

aukje wijma
 
 
 
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)