am-fluss

Hoofdmenu  


   
   

fraachteken


hoe sille wy Jo wolkom hjitte
Heechste Leafdesrop fan 'e wrâld
djipste langst fan in minskebern

dat ús Jo Geast beskadet
ús ljocht flamje sil
mei wurden, leafde en
krachten dêr't Jo nocht oan hawwe


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)