am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
verbinding

muren rijzen op
en staan
tussen ons in

geen plaats voor jou
in 't Koninkrijk

geen ruimte
voor je kwetsbaar zijn

geen aandacht
alleen pijn

en onmacht
huizenhoog
en groot
en daarin wonen wij

en Jij geboren
Moeders kindje klein
kreeg toen
een beestenstal
wat was je daarmee blij

de herders kwamen
bogen diep
de sterrenkijkers ook
zij brachten Jou
wat nodig was

wat voor weg
verlichten wij?


ferbining

muorren rize op
en stean
tusken ús yn

gjin plak foar dy
yn 't Keninkryk

gjin romte
foar dyn kwetsber wêzen

gjin oandacht
allinne sear

en ûnmacht
huzen heech
en grut
en dêryn wenje wy

en Do lyts
Memme berntsje berne
krigest doe
in bistestâl
wat wiesto dêrmei bliid

de herders kamen
bûgden djip
de stjerresikers ek
sei brochten Dy
wat nedich wie

wat foar wei
ferljochtsje wy?


aukje wijma
 
 
 
wat bezielt me

toewijding
aan de Eeuwige Geheel Andere
mezelf
en aan mijn naaste

een levenslang verlangen

waarvan zo nu en dan
een Lichte
wonderijke glimp
zichtbaar is

aukje wijma

komme litte


gjin man
kaam der oan te pas

Jo skaad
wy genôch

en Maria
iepene har hert

en song oer de omkearde wrâld
it wûnder
dat op har ta kaam

aukje wijma

fraachteken


hoe sille wy Jo wolkom hjitte
Heechste Leafdesrop fan 'e wrâld
djipste langst fan in minskebern

dat ús Jo Geast beskadet
ús ljocht flamje sil
mei wurden, leafde en
krachten dêr't Jo nocht oan hawwe


aukje wijma
 opnieuw

elke dag
mogen leven op
weg naar de toekomst
verwondering

verwondering
over hoe deze advent
tijd van inkeer
inzicht geeft

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)