am-fluss

   
de wijze man

hij ging op weg
met alleen de waarneming
van een lichtende ster

wegwijzer
naar het Grote Geheim

zo anders dan wij
ons kunnen voorstellen
wil dit Geheim
geboren worden
in ons hart

als wij op weg gaan
ruimte maken
gevoelig worden
voor Lichtsignalen
op onze weg

aukje wijma
advint

de simmer
joech yntiids
yn tûzental har strielen

blommem bloeiden
en wy boarten
mei wetter yn 'e wyn

en no
troch sinnewaarmte
it goud trochgroeide sie
har swiete fruchten
oan ús tabetroud

rjochtsje wy ús
op 'e dagen wêryn
wy oan elkoar fertelle
it Wûnder
oan ús tabetroud

aukje wijma
troch ljocht

mei troch my hinne
skaat te sjen wêze

fan Jo

sadat Jo komst nei ús wrâld
net om ‘e nocht west hat


........................

door lichtend

mag door mij heen
een schaduw zichtbaar zijn

van U

zodat uw komst
naar onze wereld
niet voor niets is geweest


aukje wijma
berjochten

yn it nachtlike iepen fjild
kamen ingels
op herders ta
se leauden
seagen mei eigen eagen

it Bern

yn ús ryk ferljochte hús
komme wurden
oer ús hinne
leauwe wy
ferstean wy fan herte

it Bern

aukje wijma
verbinding

muren rijzen op
en staan
tussen ons in

geen plaats voor jou
in 't Koninkrijk

geen ruimte
voor je kwetsbaar zijn

geen aandacht
alleen pijn

en onmacht
huizenhoog
en groot
en daarin wonen wij

en Jij geboren
Moeders kindje klein
kreeg toen
een beestenstal
wat was je daarmee blij

de herders kwamen
bogen diep
de sterrenkijkers ook
zij brachten Jou
wat nodig was

wat voor weg
verlichten wij?


ferbining

muorren rize op
en stean
tusken ús yn

gjin plak foar dy
yn 't Keninkryk

gjin romte
foar dyn kwetsber wêzen

gjin oandacht
allinne sear

en ûnmacht
huzen heech
en grut
en dêryn wenje wy

en Do lyts
Memme berntsje berne
krigest doe
in bistestâl
wat wiesto dêrmei bliid

de herders kamen
bûgden djip
de stjerresikers ek
sei brochten Dy
wat nedich wie

wat foar wei
ferljochtsje wy?


aukje wijma
 
 
 
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)