am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
de blau swarte nacht
hinget as in swiere grize tekken
om my hinne
 
net fan los te kommen tizerijen
benimme my it sicht
 
grouwe grize wiete mist
 
wêryn ik allinne mar
efterút sjen kin
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)