lavendel2

   

op dit stuit


op ljochtskyndei

komt 'e himel
de ierde yn 'e mjitte

ferbjustere
sit ik oan it wetter

mei de jiske fan juster
oan myn fuotten


aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)