am-fluss

Hoofdmenu  


   
jefte
 
 
bûten rûkt it nei iere maitiid
it krûpt my troch 'e lea omheech
 
de grûn makket
graach romte foar it
ljochte opkommende grien
 
hearehintsjes
sykje nei yn lang
winterskoft yn dûnkere kieren
boartsjend de frijheid
 
de wask kin wer nei bûten
en ik wol my yn 'e sinne del jaan
har noflike opwaarmjende wurk
oer my hinne komme litte
 
maitiid
op 'e nij kriget it libben
in kâns fan slagjen
 
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)