am-fluss

Hoofdmenu  


   
brekber

silsto my oansjen
hoeden mei my omgean
do nimst de tiid wachtest ôf

oan ‘t ik der oan ta bin
yn dyn kalme evenwichtige
 eagen te sjen

my sjen te litten
 
tergearre gean wy
 it ûnwisse paad
wêrop bulten en kûlen
mei leafde
sljochte wurde

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)