am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
troch de kjeld hinne
 
as de blêden giel wurde
de klamme kjeld
oer it lân lûkt
yn 'e bonken op krûpt
har dêr fêstset
my oan it hert ta
klommerjen docht
 
longerje ik nei
in knappende
knisterjende fjoergloede
 
in waarme teken fan leafde
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)