am-fluss

Hoofdmenu  


   
tiidskoft
 
sa as it ljocht
de kears
sûnichjes wei
meinimt
 
sa silsto stadichoan
it wêrom en wêrta
festean
 
sil it byld
warm en klear wurde
fan dit barren
yn dyn libben
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)