am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
ta libben komme
 
nei de winterkjeld
fiel ik iere
waarmrinnende maitiid
 
ûnsichtbere sopstreamen
litte beammen
ta libben komme
 
besoargje harren
in ljochtgriene blêdekrânse
 
wekker wurd ik
fan de ûngeduerige
leafdesrop
troch drok hin en wer
fleanende mantsjeguozzen
 
twa einekuorren
yn it petgat
wachtsje
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)