am-fluss

Hoofdmenu  


   
rispinge
 
de grauwe dize hinget oer it lân
benimt myn each
it sicht foarút te sjen
 
de reis fan ôf 't stasjon
nimt oan lâns
swarte beamwallen
en resten fan 'e mais
yn 't giele novimber lân
 
ik reizgje ik nei 't westen
der 't myn nije beppesizzer
fol spanning op syn
kadootsjes wachtet
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)