am-fluss

Hoofdmenu  


   
palmpeaske

hjoed roppe wy
hosanna
en swaaie mei tûken
en moarn raze wy
krektlyk as de oaren
gean út ús eagen wei

aukje wijma

.............................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)