am-fluss

Hoofdmenu  


   
oanroppe
 
myn klage is Hear
dat minskebern
elkoar sa faak benije
 
myn roppen Hear
om ús jo bern
te widzjen yn har lijen
 
te heinen yn Jo gulle hân
te treasten mei Jo leafde
 
myn soarch o Hear
foar ús Jo bern
mei ik dy Jo belije
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)