am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
oan it Ljocht komme

dyn tún hasto frij makke
fan opslûpend
fertiizjend beamtegrien
sadat sinneljocht syn wei fynt
de grûn waarm wurdt
en ljocht grien op komme kin

sa bisto sels frij makke
fan slûpende fertiizjende krêften
om yn 'e waarmte fan it Ljocht
oerein te gean

sie dat jierren lang
ferburgen lei yn earme grûn
brekt no nei bûten
komt ta libben
de tiid is ryp

aukje wijma

..............................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)