am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
mei ik hjoed

in lyts bytsje
fan Jo leafde
sjen litte oan dy
oan mysels
en foaral oan Jo dy't my
dy leafde jout

aukje wijma
út 'e bondel 'útsicht'

.................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)