am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
libbenswurk
 
ta skepsel fan dy iene Heit
sa makke ta syn eare
as man en frou
gol mei Jins grutte leafde
 
ús siele kin der faak net by
troch freegjen mei wy leare
Jo hawwe 't ivige geduld
en sil ús nea beseare
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)