am-fluss

Hoofdmenu  


   
leafde

minsken kinne
it libben net yn 'e hannen
fêsthâlde

as sân glyd it ús tusken de fingers troch

Jo wolle
ús foar ivich
drage

aukje wijma
..................................................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)