am-fluss

Hoofdmenu  


   
fiele

ferwachtingsfolle wurden
jousto de frijheid
 
wjerspegeljende eagen
fertelle harren werklikheid
it duel spilet har ôf
op it boartersplak fan it hert

aukje wijma
út de bondel 'útsicht'

................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)