am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
ferwûndering
 
wy kuierje lâns in brede sleat
troch it wide maitiids lân
 
in strakblauwe loft
mei wite skieppewolkjes
behoedet oer ús petear
 
geandewei belânje
wy yn in wrâld
mei wûnderlike ynsichten
 
it waaksjende griene gers
nimt ús tinzen yn har
útdijen mei omheech
 
tusken himel en ierde sille
wurden nea bedjipje
wat wetter loft en wolken
teweechbringe
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)