am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
feroaring fan loft
 
mei de holle fol
útfanhûzersdrokte
fan beppesizzers
 
sit ik yn 'e trein
op wei nei it kleaster
om dêr op azem te kommem
 
en it opslûpend folkje
yn it ljocht
fan in kearske
del te lizzen
 
foar Him
dy 't ek as ik loslit
soargjen bliuwt
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)