am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
trochtocht
 
kleare taal
út 'e mûle fan bern
en âlde minsken
 
binne wize wurden
foar fersteanders
fan libbenswiisheid
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)