am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
stille saterdei
 
dizze tsjustere dei
is leech
fersleinens
't is net te begripen
 
it barren
dizze dagen
gjin wurden
binne der foar dit ferlies
hoe moatte wy dit drage
 
syn froulju
dwerstroch
fan fertriet
tinke oan moarn en krûden
 
oan salvjen
fan Syn brutsen lea
 
noch ien kear
Him fersoargje
hoeden
 
moarnier betiid
as it Ljocht wurdt
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)