lavendel2

   
Water, o en dat ik u min.

langs het water Miniatuur Deze lyrische uitspraak van Bauke Wymenga vormt een dankbaar motto
voor onze twaalfde en laatste literaire reis langs het water de Nederlandse provincies.
Een reis, met als onderwerp en decor het fraaie en eigenzinnige Fryslàn,
dat, zeker in het jaar waarin Leeuwarden en Fryslàn Culturele Hoofdstad van Europa zijn,
zich laat beleven als een swingende pas de deux van foto's en poëzie.
Een reis, bovendien, die de zesenveertigste uitgave in onze reeks
Op zoek naar de stem van de eigen plek markeert.

Bij het verschijnen van dit boek is een woord van dank op zijn plaats
voor Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslàn,vanwege zijn bevlogen Woord vooraf.
Evenzeer betuig ik mijn erkentelijkheid jegens Gerrit Jan Zwier
die, net als in Drenthe, Groningen en Zeeland,
vanuit zijn authentieke stijl en perspectief tekende voor een bruisende en erudiete introductie.
Ook dank ik Jaspar Moulijn voor zijn fraaie fotowerk,
de ruim twintig organisaties die middels een landmarkadoptie het boek tot leven brachten
en het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslàn dat het project als geheel heeft ondersteund.

Tot slot dank ik Marijke van der Linde voor het corrigeren van de teksten,
Paul Rosenberg voor zijn administratieve assistentie
en de medewerkers van Drukkerij Badoux voor het verzorgde drukwerk.

Jan-Paul Rosenberg
Directeur Stichting Achterland
Beetsterzwaag

De Poëzieroute is een wandeling door bos, langs vennetjes en over ruig gras en heide.
De route is de moeite waard voor zowel natuur- als literatuurliefhebbers.
Geluiden van dieren en wind én de woorden van de gedichten
vertellen u waarom het Wijnjeterperschar zo bijzonder is.


De vijftien gedichten van de route komen van bekende dichters
en zijn in het Nederlands, Fries of Stellingwarfs te lezen én te beluisteren.
De dichters zijn: Johan Veenstra, Else Feikje van der Berg, Aukje Wijma,
Job Degenaar, Albertina Soepboer, Lida Dijkstra, Tiny Mulder,
Theun de Vries, Atze Bosch, Tjitske Jansen, Rutger Kopland,
Meindert Bylsma, Klaas Jager, Hanny Michaelis, en Joop Boomsma.


De route is ongeveer 3 km lang, hij voert door een afwisselend landschap van bos,
langs vennetjes en over ruig gras en heide. De start is in Wijnjewoude.


Voor meer informatie kunt u een folder downloaden,
of gebruik maken van de beschrijving in Routeyou.
(De poëzieroute is daar onderdeel van de Wijnjeterperschar route.)

Er is een tweetalig (NL-FR) boekje met de gedichten verschenen,
getiteld Poëzieroute Opsterland / Poëzijrûte Opsterlân (2007).
Het is nog her en der tweedehands te koop.
Daalders petgat600

In daalders petgat

Notysjes ut tsien jier Skriuwersarke

Foar Mineke, Joukje en Henk

Yn 2006 waard de arke fan Rink van der Velde yn gebrük nommen as 'Skriuwersarke'. Dat is no tsien jier ferlyn. Ta gelegenheid dêrfan is dit boekje makke. It jout in yndruk fan hoe't de skriuwers dy't der oant no ta hüsmanne hawwe, de tiid bestegen, hoe't it fer-bliuw har befoel, of net, wat foar Onbekende en soms neargeastige lüden har nachts ut de sliep holden, hoe iverich oft se wiene of hoe lui. Koene se tsjin de stilte, de iensu-mens? Mei meast as iennichste oanrin de 'Geamannen', de frijwilligers fan it Fryske Gea, dy't in bakje kofje hellen. Of faaks kipe Mineke van der Velde, de widdo fan de skriuwer efkes om it hoekje. Dat gou grif foar Rink en Minekes freonen Henk en Joukje Visser, dy't der fan it begjin öf oan foar soargen dat de arke der spie en span by lei as in nije skriuwer him/har yn it arkje nei wenjen sette. It echtpear hat yn 2014 ófskie nommen, net sünder pine. Hja wiene der mei fergroeid. Wy drage dit boekje graach op oan Mineke en Henk en Joukje.

De gearstallers: Wytske Rypma, Lysbert Bonnema en Pieter de Groot

Alles oan de arke is moai, behalve de arke ferlitte.

(Sipke de Schiffart)

licht van vrede Licht van Vrede

gedichten van:

Aukje Wijma , Hans Winter , Elle Werners , Ina van der Welle , Rob van Vlijmen , Miranda Vlieland , Cobie Verheij - de Peuter , Jan van der Veen , Pieter Spit , Willemijn Schenkel , Maria Riksten-Brouwer , Jan Mul , Ger Martini , Ronald Lammers , Aagje Lingen , Tiny van der Linde-Altena , Priscilla Laneuze , Ans de Laat , Dineke Jansen , Daniëlle S. Inge , Alie Holman , Thea den Hoedt , Fernanda Hessels , Ettina J. Hansen , Petra Groeneveld , Diet Groeneveld , Gea van Drie-van Ravenhorst , José Consemulder , Greta Casier , Inge Boulonois , Ina Bos , Diny van Beijersbergen

Deze gedichten zijn tot stand gekomen in samenwerking met www.gedichtensite.nl.
Verschillende dichters van deze site,
maar ook dichters van daarbuiten hebben hun
zelfgeschreven kerstgedichten voor deze bundel ingezonden.

Paperback
84 pagina's
€ 12,95

Beschikbaar vanaf 10 november 2016
Gratis verzending vanaf € 20

Gratis afhalen, betalen en retourneren ?in een van onze 300 winkels Kies jouw Bruna winkel.
14 dagen bedenktijd.

https://www.bruna.nl/boeken/licht-van-vrede-9789082439854#product-info-tabs
troostvleugels600
Wij zijn allen diep geschokt door de verschrikkelijke vliegtuigramp in Oekraïne.

Deze vliegtuigramp heeft zowel bij de nabestaanden als bij ons volk, de nodige emoties teweeg gebracht. Naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis, die zo diep heeft ingegrepen in onze harten, heb ik, als lid van de Gedichtensite.nl, kort na deze ramp het initiatief ge¬nomen om een troostbundel samen te stellen. Aan deze gedichtenbundel hebben diverse collega-dichters van de Gedichtensite deelgenomen. Het eindresultaat ligt thans voor u. Elke dichter of dichteres heeft vanuit zijn/haar eigen achtergrond en beleving iets willen meegeven als troost en bemoediging. Er is naar gestreefd evenwicht aan te brengen tussen een religieuze invalshoek en een meer neutrale benadering. Rekening houdend met de diversiteit in achtergronden van de nabestaanden.

Wij wensen de nabestaanden voor de komende periode alle steun kracht en sterkte toe om het zware verlies te dragen en te kunnen verwerken.

J.A. van Tricht
=============================

In verwondering

in geen grenzen
kennende
ontferming

was U
bent U

in grenzeloos lijden
bewaakt U
barmhartig onze ziel

baant U
niet voor te stellen
begaanbare wegen

aukje wijma

===================================

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)